เกี่ยวกับเรา

เรื่องราว

บริษัทอินโนเวทีฟ บิสซิเนส จำกัด หรือ  “INNOBIZ”  ก่อตั้งเมื่อวันที่   24 มิถุนายน 2552 โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล    ดำเนินการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ หรือ Business Intelligence (BI)

โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบให้มีความเหมาะสม ตรงตามการใช้งานของลูกค้าในหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน  ทั้งในกลุ่มธุรกิจด้านการเงิน    การธนาคาร การสื่อสาร   คมนาคม   พลังงาน  สุขภาพ และด้านการศึกษา เพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้แม่นยำและรวดเร็ว   ทำให้สามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการแข่งขันและขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

Strategy

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา พัฒนา และดูแลระบบ Business Intelligence

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ (Mission) “ให้บริการด้าน Business Intelligence เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า”

“การกระทำเป็นผลจากความคิด” คำกล่าวนี้จะเป็นจริงเสมอ ความคิดต่างๆ เกิดจากข้อมูลที่ได้รับและผ่านกระบวนการวิเคราะห์ผล ในโลกยุคปัจจุบันมีข้อมูลเกิดขึ้นเป็นจำนวนมหาศาลทุกวินาที ทั้งจากที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง และสร้างขึ้น ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์มือถือ Innobiz จะเป็นผู้ที่นำเอาข้อมูลจำนวนมหาศาลมาสร้างเป็นความคิดที่ฉลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับลูกค้า ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของเรา Innobiz มุ่งมั่นพัฒนาโดยตลอดเพื่อส่งมอบมูลค่าที่แท้จริงให้กับลูกค้า กระตุ้นให้พนักงานทุกคนตื่นตัว เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เราจะสร้างนวัตกรรม และเดินนำหน้าเสมอ "Action is the result of thinking. It will always be true. Thinking comes from information received and processed. In the modern world, massive information emerge every second from both humans and devices, especially mobile phones. Innobiz is the lead to create intelligent ideas from those massive information, to maximize its values for customers, with our expert data analysis. Innobiz always move forward to deliver true values to customers, encourage staffs to become enthusiastic, and always learning. We will build an innovation, and always take the lead.

อวัชริน นาชิน