Previous
Next

บทสรุปผู้บริหาร

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความประสงค์จัดทำระบบข้อมูลเพื่อส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และติดตามผลการดำเนินงานตามทิศทางนโยบายของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยมีรายงานครอบคลุมขั้นตอนทางธุรกิจต่างๆ (Business Process) จำนวน 7 ด้าน คือ การพิมพ์ การจัดจำหน่าย การจ่ายรางวัล การเงินและบัญชี การพัฒนาธรุกิจ การบริหารองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบริหารเชิงกลยุทธ์

ประโยชน์ที่ได้รับ

มีข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารใช้สนับสนุนการวิเคราะห์และตัดสินใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ (Key Word)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

การดำเนินงาน

ทำการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารายงานครอบคลุมโดยมีรายงานครอบคลุมขั้นตอนทางธุรกิจ (Business Process) จำนวน 7 ด้าน 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

ระบบงานทั้งหมดพัฒนาโดยใช้ SAS Strategy Management (SAS 9.3) ทั้งในส่วน 4 ส่วน คือ

  • การบูรณาการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต้นทาง เช่น SAP (FI/CO, HR, SD, etc), ระบบการจ่ายรางวัล, Microsoft Project, Microsoft SQL Server, MySQL ฯลฯ
  • การจัดเก็บคลังข้อมูล (Data Warehouse)
  • การวิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติ (OLAP)
  • การนำเสนอรายงานผ่านทาง Web Portal