Previous
Next

บทสรุปผู้บริหาร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ระยะที่ 4 (จำนวน 5 จังหวัด) เพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถติดตามและวิเคราะห์ปัญหาการรับแจ้งเหตุภาพรวมในรูปแบบรายงานเชิงสถิติได้ เช่น ความถี่ในการเกิดเหตุ ประเภทของเหตุ และพื้นที่ที่เกิดเหตุ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้

ประโยชน์ที่ได้รับ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถติดตามการเกิดเหตุในภาพรวมได้ และสามารถจัดสรรกำลังพล เพื่อระงับและป้องกันเหตุได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ (Key Word)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ระยะเวลาการดำเนินงาน

6 เดือน

การดำเนินงาน

  • ทำการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบให้สอดคล้องกับความต้องการในการวิเคราะห์ข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • ดำเนินการพัฒนา และติดตั้งระบบงาน
  • มีการแยกกลุ่มของรายงานเป็นทั้งหมด กลุ่ม คือ
 

กลุ่มที่ 1 สรุปการรับแจ้งเหตุ

กลุ่มที่ 2 ผลการปฏิบัติงานของสายตรวจ

 

กลุ่มที่ 3 การสั่งการ

เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

โครงการนี้ใช้ Microsoft SQL Server ในการพัฒนาระบบทั้งหมด ทั้งส่วนการบูรณาการข้อมูล การจัดเก็บคลังข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติ (OLAP) และการนำเสนอรายงาน