Previous
Next

บทสรุปผู้บริหาร

สนับสนุนการนำเสนอสถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล มีการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศการอุดมศึกษา และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่ได้รับ

สนับสนุนการนำเสนอสถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล มีการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศการอุดมศึกษา

คำสำคัญ (Key Word)

  • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)
  • ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ (Operation Center)

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระยะเวลาการดำเนินงาน

9 เดือน

การดำเนินงาน

  • ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบการบูรณาการข้อมูล การจัดเก็บคลังข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 4 ด้าน
  • พัฒนารายงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

SAS Strategy Management (SAS 9.2)