Previous
Next

บทสรุปผู้บริหาร

ระบบวิเคราะห์ข้อมูล ได้หลากหลายรูปแบบ หลายมิติมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของการเคหะแห่งชาติ

ประโยชน์ที่ได้รับ

ระบบวิเคราะห์ข้อมูล ได้หลากหลายรูปแบบ หลายมิติมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของการเคหะแห่งชาติ

คำสำคัญ (Key Word)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การเคหะแห่งชาติ

การดำเนินงาน

  1. ทำการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบคลังข้อมูล เพื่อสนับสนุนความต้องการทางธุรกิจทั้ง 4 ด้าน
  2. ทำการพัฒนา ทดสอบและติดตั้งระบบงานทั้งหมด

เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

SAS Strategy Management (SAS 9.2)