Previous
Next

บทสรุปผู้บริหาร

ททท. มีความประสงค์ปรับปรุงระบบสารสนเทศฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด โดยพัฒนาต่อยอดการจัดทำฐานข้อมูล ระบบนำเข้า และการออกรายงานข้อมูล ให้ครบถ้วนเหมาะสมกับสภาวะการใช้งานจริงในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และสอดคล้องกับแผนการพัฒนาการตลาดตามภารกิจขององค์กร

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. มีระบบการนำเข้าข้อมูลผ่านหน้าจอแบบช่องทางเดียว (Single-Window) ของฐานข้อมูลการตลาดการท่องเที่ยว
  2. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการนำเข้าข้อมูลมีความสะดวกมากขึ้นในการนำเข้าข้อมูลการตลาด
  3. ททท.สามารถนำฐานข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการจัดทำแผน การวิเคราะห์และการส่งเสริมด้านการตลาดได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ (Key Word)

  1. ฐานข้อมูลการตลาด
  2. ระบบการนำเข้าข้อมูลผ่านหน้าจอแบบช่องทางเดียว (Single-Window)

หน่วยงานรับผิดชอบ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การดำเนินงาน

  1. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลการตลาดจำนวน 11 กลุ่มข้อมูล ทั้งในส่วนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาค กิจกรรมส่งเสริมฯ ภาคอุปสงค์ และภาคอุปทานในธุรกิจการท่องเที่ยว
  2. พัฒนาระบบการนำเข้าข้อมูลในลักษณะ Single Window โดยใช้เทคโนโลยี Web-based Application