เป็นโครงการ เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร การเดินอากาศ ควบคุมการเผยแพร่เอกสารแถลงข่าวการบิน (Aeronautical Information Publication-AIP) และเอกสารที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ICAO ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการบินพลเรือน เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารการเดินอากาศ (AIM) และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ห้วงอากาศสำหรับการเดินอากาศได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายการปรับเปลี่ยน AIS เป็น AIM ของ ICAO อย่างมีประสิทธิภาพ